Restauratie - Raadgevingen

DE RESTAURATIE

Enkele raadgevingen vóór de aanvang van een eerste restauratie.

“ Restauratie “: het woordenboek vermeldt: herstel in de vroegere toestand.

De toenemende belangstelling voor collectievoertuigen ligt aan de basis van de vermenigvuldiging van het aantal restauratiewerkplaatsen.

Hoewel wij helaas moeten vaststellen dat de betrouwbare en competente restauratiebedrijven niet in de meerderheid zijn, is het niettemin zo dat er toch talrijke goede restauratiewerkplaatsen bestaan, dat zeer bekwame ambachtslieden talrijk zijn, doch dat de onervarenheid van vele liefhebbers vaak aan de basis ligt van conflicten tussen eigenaars en restaurateurs.

Het is dus onontbeerlijk dat vooraf duidelijke en schriftelijke overeenkomsten dienen gemaakt te worden alvorens aan een restauratiewerk te laten beginnen, omdat, indien het evident is dat de hersteller de eigenaar van een collectievoertuig niet als melkkoe mag beschouwen, er eveneens niet verwacht mag worden van een bekwame restaurateur, dat hij  voor een belachelijke lage prijs zou werken.

Alles dient dus vooraf te worden overeengekomen, besproken en op papier gezet, en er moet eveneens een bestek  opgesteld worden.

Daartegenover moet men ook rekening houden met het feit dat er zich bij een restauratie vele onvoorziene omstandigheden  kunnen voordoen.

Daarom is het aangewezen de wagen, althans deels, te ontmantelen teneinde zowel de restaurateur als de eigenaar de kans te geven zich te vergewissen van de juiste staat van het voertuig alvorens de werkzaamheden aan te vatten.

Een serieuze hersteller zal zijn cliënt op de hoogte houden van de eventuele problemen die zich voordoen gedurende de werkzaamheden.

Laten wij niet uit het oog verliezen dat een lichte oxidatie, zichtbaar op het koetswerk, een voorteken kan zijn voor een belangrijke herstelling.

Zijn collectievoertuig toevertrouwen aan een hersteller, enkel en alleen steunende op verbale overeenkomsten, kan helaas tot heel veel moeilijkheden leiden.

Het is ook noodzakelijk data af te spreken, voor het voltooien van sommige werkzaamheden en zeker en vast  het niet te laten bij: “ doe het werk maar als je tijd hebt” .

Geef enkel “carte blanche”  aan een restaurateur indien het voertuig zeer waardevol is en de restaurateur van onberispelijke reputatie.

Tracht in elk geval te vermijden een restauratie budget te voorzien dat reeds de waarde van het voertuig zou overschrijden.

Automatisch stelt zich de vraag: hoe zo een vertrouwensrestaurateur te vinden? Hiervoor bestaat er géén standaard antwoord.  Het spreekt voor zich dat de mond aan mond reclame en het advies van specialisten in deze sector van groot belang zijn.  Men kan ook advies zoeken bij de bestaande clubs van collectievoertuigen.

Het is echter aan te bevelen, alvorens een voertuig aan de zorg van een restaurateur toe te vertrouwen, andere voertuigen die door deze persoon zijn behandeld, zorgvuldig te onderzoeken.  Nogmaals, aarzel niet om het advies in te winnen van leden van de verschillende clubs .

Wie doet de restauratie?

Afhankelijk van het type van restauratie dat men wenst, kunnen verschillende werkwijzen gehanteerd worden, hetzij :

 • restauratie voor het grootste deel door de verzamelaar zelf uitgevoerd,
 • restauratie waarbij de verzamelaar het voornaamste werk van demontage en montage zelf uitvoert en het technische gedeelte overlaat aan gespecialiseerde beroepsmensen;
 • restauratie volledig uitgevoerd door gespecialiseerde ambachtslieden,
 • reconstructie van wagens volgens oorspronkelijke normen en plannen.

Het spreekt voor zich dat, op het ogenblik dat een verzamelaar overweegt een te restaureren voertuig aan te kopen, hij een diepgaande analyse moet doen van de staat van het voertuig en een restauratieplan dient op te maken.

En wanneer het gaat om te voorziene restauratiewerken, moet men vooral niet uit het oog verliezen

 • dat het te restaureren object dat u voorziet aan te kopen, nooit in zodanige goede staat is als u het hoopt;
 • dat er altijd méér werk aan is, dan u voorziet;
 • dat u praktisch altijd meer werk zult moeten toevertrouwen aan gespecialiseerde ambachtslieden dan voorzien;
 • dat het zoeken naar de juiste vervangonderdelen vervelend veel tijd in beslag kan nemen en dat de leveringstermijn van sommige vervangstukken meestal langer is dan voorzien;
 • dat de volledige duur van een restauratie regelmatig onderschat wordt en dat de werkelijk noodzakelijke tijdspanne een veelvoud zal zijn van de geplande (twee tot driemaal zoveel);
 • dat anderzijds de werkelijke kost van een restauratie regelmatig schromelijk onderschat wordt en dat men vaak onvoorziene belangrijke kosten moet incalculeren;
 • dat het, bij een eerste poging tot restauratie van een collectievoertuig, vaak voorkomt dat de liefhebber, na maanden werk, totaal ontmoedigd wordt en beslist het geheel terug te verkopen voor een zeer lage prijs;

De conclusie is dat de liefhebber, die zelf een groot deel van de restauratie wil uitvoeren, de aankoop van een zo volledig mogelijk voertuig moet overwegen, en niet de aankoop van een wrak.

Dat zelfs de liefhebber die de aankoop overweegt van een collectievoertuig in perfekte staat, niet uit het oog mag verliezen dat dergelijke voertuigen regelmatig dienen te worden onderhouden zo men onvermijdelijke oxidatie wil vermijden.

Copyright Luc & Cedric Cordemans





Raadgeving van de BFOV

Wat met restauratiebedrijven in het Oostblok?

We raden aan om niet in het wilde weg op het internet te gaan zoeken naar bedrijven die restauraties aanbieden in de voormalige Oostbloklanden.  De loonlast ligt er inderdaad veel lager dan bij ons, wat soms kan leiden tot goedkopere restauraties.

Toch raden we u aan om de administratieve rompslomp die eraan te pas komt niet te onderschatten, zoals bijvoorbeeld de regeling van de douaneformaliteiten. 

Ook de opvolging van de restauratie is niet zo evident zoals het allemaal wordt voorgesteld.  Via het internet foto’s doormailen van de vooruitgang van de restauratie biedt niet altijd een totale zekerheid van de manier waarop de restauratie gebeurde.

Sommige bedrijven uit onze contreien hebben zich gespecialiseerd in het aanbieden van restauraties in het voormalige Oostblok en nemen de administratie, transport en opvolging van de restauratie voor hun rekening.  Maar ook dit heeft zijn prijs.

Vooraleer deze stap te zetten, raden we u aan om eerst ten rade te gaan bij liefhebbers die hierin al enige ervaring hebben en die eventueel de goede adressen kennen.  De kosten die men langs de ene kant zou uitsparen, zullen meer dan waarschijnlijk wel elders doorwegen.

Ga eerst ten rade bij onze eigen restaurateurs alvorens u te lanceren in een Oostblokavontuur.